PRODUCTS
製品紹介

配電製品/配電製品その他計器用端末キャップ

端末キャップ

種類(サイズ)


変付3.5
変付5.5
適用 小  5.5~8.0mm²
中  サイズ 14~22mm²
大  サイズ 38~60mm²
変付 3.0~3.5mm²
変付 5.5mm²  

絶縁端末キャップ

種類(サイズ) 5.5mm²         
8mm²
14mm²
22mm²


MCキャップ

種類(サイズ)
適用 小  3.0~3.5mm² 
大  5.5mm²

全廃計器用処理キャップ

種類(サイズ)
適用 2.0mm~14mm²
22mm²~38mm²